LSS Barn och ungdom

Barnets behov i fokus

Stöd till barn och ungdomar med funktionshinder

Det övergripande målet med med lagen om LSS är att alla barn och vuxna ska få möjlighet att leva som andra trots ett funktionshinder. Syftet är därför att ha lika levnadsvillkor och fullt deltagande i samhällslivet. Detta är särskilt viktigt, särskilt när det gäller barn och ungdomar, eftersom deras bästa alltid ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som berör dem. Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Den hjälp som LSS erbjuder är att förebygga och minska konsekvenserna av ett funktionshinder. Genom LSS ska barn och ungdomar med funktionshinder ges förutsättningar för en god fysisk och psykisk utveckling. De ska också ges tillväxtförhållanden som anses vara bra för alla barn och ungdomar. Jämförelse med andra barn och ungdomar av samma ålder är särskilt viktigt. Det bör också betonas att möjligheten att leva som andra också bör ges till föräldrar och syskon till funktionshindrade barn och ungdomar.

LSS-insatser efter barnets behov

Hjälpinsatsen genom LSS måste vara flexibel och baseras på barnets, vårdnadshavarnas och syskonens behov. Att hjälpen ska vara flexibel innebär att den kommer att anpassas till olika situationer och barnets behov.

I vår verksamhet med barn och ungdomar arbetar vi långsiktigt med en hållbar struktur för att främja ungdomarnas levnadsvillkor. Vårt arbete är baserat på att ge barnen styrkor och resurser för att möta deras behov genom stöd och vägledning. För att uppnå detta arbetar vi med teorierna om lågaffektivt bemötande, salutogent förhållningssätt och KASAM.

Föräldrar och ansvar

När man bedömer behovet av personlig assistans till barn, övervägs föräldraansvaret i föräldrabalken. Föräldraansvaret är baserat på behovet av hjälp till barn av samma ålder utan funktionshinder. Det är således bara hjälpbehoven som går utöver det som är normalt för barn av samma ålder som ska ligga till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans. Låter det krångligt? Vi hjälper och guidar dig igenom vad som behöver göras. Vi har flera års erfarenhet av detta.

Arbeta som personlig assistent för ditt barn

Som förälder eller vårdnadshavare för ett barn med personlig assistans har du rätt att bestämma vem som ska arbeta som assistent. Du kan också välja att arbeta som personlig assistent för ditt barn.

Frågor och svar

Skillnaden mellan en sjukdom och ett funktionshinder är att sjukdomar oftast är övergående, medan ett funktionshinder kan betyda livslång funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan få konsekvenser för personens förmåga att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva ett liv man egentligen vill leva.

Socialstyrelsen definierar ett funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen. Det kan innebära brister i tillgängligheten till offentliga lokaler, information, möjlighet till arbete för att nämna några exempel. Funktionsnedsättning betyder en minskning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte använder ordet handikapp utan använder sig av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning och inte klarar dig själv och behöver hjälp i ditt dagliga liv, kan du ha rätt till personlig assistans. Det betyder att du har assistenter som hjälper dig med vad du inte kan hantera själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska bestämma hur och vad som ska göras, eftersom assistenterna är ”din förlängda arm”.

Dina assistenter hjälper dig med allt du inte kan hantera själv. Det kan exempelvis vara att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är det som vanligtvis kallas dina grundläggande behov. Man kan också vara berättigad till hjälp med övriga behov som hushållssysslor, matlagning, handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta med dig, när de ska göra det, vad dina assistenter ska göra och på vilket sätt det ska göras.

Rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder regleras av lagen. För att ha rätt till personlig assistans måste du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med grundläggande behov. Ansökan om personlig assistans måste göras innan du fyller 65 år.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar så är det Försäkringskassan. För att de ska pröva rätten till assistans behövs en skriftlig ansökan. Ta kontakt med oss på 0418-499081 så hjälper någon av våra medarbetare dig. Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår servicen kostnadsfritt.

Då hjälper vi dig med genomförandeplanen, rekrytering av personal och andra saker som behövs för att täcka dina behov enligt assistansbeslutet.

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar inte något själv.

© Copyright - Kronan Assistans