Om assistans

Fakta och information

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Du som behöver assistans ska själva bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Vem har rätt till assistans?

LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans.

Hur ansöker jag om assistans?

Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller Försäkringskassan. Det är hur stort behov av hjälp du har som avgör. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen där du bor som du ansöker.

Du kan ansöka om assistans här

Hjälp med grundläggande behov avses hjälp med att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller Försäkringskassan så har du rätt att överklaga. Mer information om detta hittar du under fliken juridisk hjälp.

Din ålder avgör

Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65. Fram tills din 65-årsdag kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Därefter kan du inte få en sådan utökning. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Personkrets

Det finns tre stycken personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen de tre personkretsarna:

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans? Kontakta oss på 0418-499081 så undersöker vi detta tillsammans.

Grundläggande behov

Du måste behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

1. Personlig hygien. Behöver du till exempel hjälp att duscha eller gå på toaletten?
2. Måltider. Matning är ett grundläggande behov. Däremot är inte matlagning ett av de grundläggande behoven, det är ett ”övrigt behov” som vi kommer till senare.
3. Att klä på och av sig. Behöver du handgriplig hjälp för att få på och av dig kläderna?
4. Kommunikation. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.
5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning. Gäller enbart personer med psykisk funktionsnedsättning. Det kan handla om aktiv tillsyn med personer som har avvikande beteende, rymningsbenägna eller kan skada sig själva om de är ensamma.

Timmar för övriga behov

Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Du ska själv vara delaktig i aktiviteterna. Är du en aktiv person kan du alltså få flera timmar för dina övriga behov än för dina grundläggande behov. Du ansöker om detta samtidigt som du ansöker för dina grundläggande behov. Detta hjälper vi dig med när vi gör din ansökan.

Dubbelassistans

Kanske är dina behov så stora att det krävs två personer vissa tider på dygnet. Det kan gälla bad, vissa lyft eller likande. Innan du ansöker om dubbelassistans behöver det utredas om det kan tillgodoses av hjälpmedel eller bostadsanpassning. En sådan utredning görs av en arbetsterapeut som vi hjälper till att boka in vid behov.

 

Frågor & Svar

Nedan kan du läsa vanligt förekommande frågor och dess svar.

Skillnaden mellan en sjukdom och ett funktionshinder är att sjukdomar oftast är övergående, medan ett funktionshinder kan betyda livslång funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan få konsekvenser för personens förmåga att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva ett liv man egentligen vill leva.

Socialstyrelsen definierar ett funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen. Det kan innebära brister i tillgängligheten till offentliga lokaler, information, möjlighet till arbete för att nämna några exempel. Funktionsnedsättning betyder en minskning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte använder ordet handikapp utan använder sig av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning och inte klarar dig själv och behöver hjälp i ditt dagliga liv, kan du ha rätt till personlig assistans. Det betyder att du har assistenter som hjälper dig med vad du inte kan hantera själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska bestämma hur och vad som ska göras, eftersom assistenterna är ”din förlängda arm”.

Dina assistenter hjälper dig med allt du inte kan hantera själv. Det kan exempelvis vara att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är det som vanligtvis kallas dina grundläggande behov. Man kan också vara berättigad till hjälp med övriga behov som hushållssysslor, matlagning, handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta med dig, när de ska göra det, vad dina assistenter ska göra och på vilket sätt det ska göras.

Rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder regleras av lagen. För att ha rätt till personlig assistans måste du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med grundläggande behov. Ansökan om personlig assistans måste göras innan du fyller 65 år.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar så är det Försäkringskassan. För att de ska pröva rätten till assistans behövs en skriftlig ansökan. Ta kontakt med oss på 0418-499081 så hjälper någon av våra medarbetare dig. Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår servicen kostnadsfritt.

Då hjälper vi dig med genomförandeplanen, rekrytering av personal och andra saker som behövs för att täcka dina behov enligt assistansbeslutet.

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar inte något själv.