Rådgivning

Rådgivning

Vårt arbete för privatpersoner gäller rådgivning i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.

Om du har funktionshinder och önskar stöd eller service, hjälper gärna våra jurister till med din ansökan. Våra jurister vet vilka intyg och blanketter myndigheterna behöver för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Om du redan har gjort en ansökan och fått avslag, hjälper vi dig gärna att överklaga beslutet från kommunen eller Försäkringskassan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig med byte av LSS-boende om du är missnöjd med ditt nuvarande boende- och assistansbolag. Vi vet hur personlig assistans fungerar och har specifika juridiska kunskaper i LSS. För dem som är insatta kan det vara svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i regler, lagar, ansökningsförfaranden och omprövningar.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0418-499081 för mer information där vi kan berätta vad du eller dina anhöriga har rätt till. Vi har korta väntetider. Vi tillhandahåller även rådgivning på flera språk.

Att söka assistans

Det är den kommun där du bor eller Försäkringskassan, som bestämmer om du har rätt till personlig assistans. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälp. Tillsammans skickar vi in din ansökan till kommunen om ditt behov av hjälp för grundläggande behov understiger 20 timmar i veckan. Till Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar i veckan.

Det avgörande är behovet av hjälp med vad som vanligtvis kallas grundläggande behov, som påklädning, matning, att kommunikation med andra, skötsel av personlig hygien eller annan hjälp som kräver djup kunskap om ditt funktionshinder. Eftersom det vanligtvis är svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven, skickar vi vanligtvis ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans måste göras skriftligen. Vi fyller i formulären för dig. När vi gör ansökan så behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg
  • En ADL-bedömning utförd av en arbetsterapeut
  • Andra intyg som styrker dina behov

Om du får avslag

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än vad du ansökte om, har du rätt att överklaga. I det första steget vänder vi oss till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan vi ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Det sista steget är Högsta Förvaltningsdomstolen. Våra jurister som har lång erfarenhet av juridiska frågor i personlig assistans hjälper till att överklaga beslutet.

Vad händer sedan?

När vi har lämnat in din ansökan kommer någon av kommunens handläggare och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en intern policy. Den säger att handläggningen ska ta högst 4 månader.

Omprövning av beslut

Vid omprövning ska Försäkringskassan granska dina hjälpbehov för att säkerställa att du har rätt beslut. Försäkringskassan omprövar ditt beslut om assistansersättning senast vartannat år. Regeln om omprövning finns eftersom en persons behov av assistans kan förändras över tiden. Med oss har du en egen jurist som hjälper dig genom en omprövning av ditt beslut. Dessutom arbetar han för att du även i fortsättningen ska få den assistans du har rätt till.

Frågor och svar

Skillnaden mellan en sjukdom och ett funktionshinder är att sjukdomar oftast är övergående, medan ett funktionshinder kan betyda livslång funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan få konsekvenser för personens förmåga att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva ett liv man egentligen vill leva.

Socialstyrelsen definierar ett funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen. Det kan innebära brister i tillgängligheten till offentliga lokaler, information, möjlighet till arbete för att nämna några exempel. Funktionsnedsättning betyder en minskning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte använder ordet handikapp utan använder sig av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning och inte klarar dig själv och behöver hjälp i ditt dagliga liv, kan du ha rätt till personlig assistans. Det betyder att du har assistenter som hjälper dig med vad du inte kan hantera själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska bestämma hur och vad som ska göras, eftersom assistenterna är ”din förlängda arm”.

Dina assistenter hjälper dig med allt du inte kan hantera själv. Det kan exempelvis vara att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är det som vanligtvis kallas dina grundläggande behov. Man kan också vara berättigad till hjälp med övriga behov som hushållssysslor, matlagning, handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta med dig, när de ska göra det, vad dina assistenter ska göra och på vilket sätt det ska göras.

Rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder regleras av lagen. För att ha rätt till personlig assistans måste du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med grundläggande behov. Ansökan om personlig assistans måste göras innan du fyller 65 år.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar så är det Försäkringskassan. För att de ska pröva rätten till assistans behövs en skriftlig ansökan. Ta kontakt med oss på 0418-499081 så hjälper någon av våra medarbetare dig. Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår servicen kostnadsfritt.

Då hjälper vi dig med genomförandeplanen, rekrytering av personal och andra saker som behövs för att täcka dina behov enligt assistansbeslutet.

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar inte något själv.

© Copyright - Kronan Assistans